បោះពុម្ពផ្សាយៈ   2019-08-12 15:36:47  មើល   1140

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រើប្រាស់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកាថ្មី

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រើប្រាស់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកាថ្មី។សូមឱសថការីដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈឱសថសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រើប្រាស់ពាក្យស្នើសុំថ្មីនេះដើម្បីសុំចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកគណៈឱសថការីកម្ពុជា។


ព័ត៌មាននិងសកម្មភាព
ប្រវត្តរូបសង្ខេបដែលត្រូវបំពេញកំឡុងពេលធ្វ...

ប្រវត្តរូបសង្ខេបដែលត្រូវបំពេញកំឡុងពេលធ្វើជំរឿន ២០១៩

2019-01-03 11:18:24
មើល 3660


ការកែប្រែកម្មវិធីចុះធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈឱស...

ការកែប្រែកម្មវិធីចុះធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈឱសថការីកម្ពុជា

2019-01-03 11:06:58
មើល 942


លិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈ...

លិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈឱសថការីកម្ពុជា

2018-12-20 23:23:54
មើល 817


ការបណ្តុះបណ្តាល


ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តន៍ល្អក្នុងឱសថស្ថាន បានប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី ២២ និង ទី ២៣​ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ