គណៈឱសថការីកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៦៣៨ ៧៥៣៥
ទូរស័ព្ទ: ០៨១ ២៦៤ ៦៥៦
ទូរស័ព្ទ: ០៨៦ ៧៦០ ៤៦៥

អំពីយើង


គណៈឱសថការីកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១០ ដោយអនុលោមទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១០/១៦២...