លិខិតលេខ ០៨៨/​១៣​ កឱជ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ប្រកាសតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2013-08-29 00:21:09
មើល 1189

លិខិតលេខ ០៨៨/​១៣​ កឱជ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ប្រកាសតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

File To Download

Letter No. 088 /13 NPC dated on August 29, 2013 to appoint Provincial Pharmacy Council of Kampong Chhnang