សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឱសថឈ្មោះ Daonil ( Glibenclamide) 5mg/Tab


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2014-10-23 16:00:00
មើល 10242

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឱសថឈ្មោះ Daonil ( Glibenclamide) 5mg/Tab ដែលផលិតដោយរោងចក្រ Sanofi-aventis, ប្រទេសបារាំង មានលេខឡូត៌ 2DC6C និង 2JP5CC ជាឱសថនាំចូលខុសច្បាប់ និងពុំមានការចុះបញ្ជិកាត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងសុខាភិបាល

File To Download

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឱសថឈ្មោះ Daonil ( Glibenclamide) 5mg/Tab