គណៈឱសថការីកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៦៣៨ ៧៥៣៥
ទូរស័ព្ទ: ០៨១ ២៦៤ ៦៥៦
ទូរស័ព្ទ: ០៨៦ ៧៦០ ៤៦៥

ទំនាក់ទំនង គ.ឱ.ក.


គណៈឱសថការីកម្ពុជា
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ទីស្ដីការក្រសួងសុខាភិបាល (បន្ទប់អគ្គាធិការដ្ឋាន ជាន់ទី៥) អាគារលេខ៨០ វិថីសម្ដេច ប៉ែន នុត (២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០២៣ ៦៣៨ ៧៥៣៥ / ០៨១ ២៦៤ ៦៥៦ / ០៨៦ ៧៦០ ៤៦៥
អ៊ីមែលៈ general.secreteriat@pcc-cambodia.com

គណៈឱសថការីភូមិភាគ១

អាស័យដ្ឋានៈមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង:  ០១២ ៨៣៦ ១៦៣ / ០១២ ៩១៦ ០៩៩

អ៊ីមែលៈ​ maodareth@yahoo.com / chhyhong@wellcare_pharma.com

 

គណៈឱសថការីភូមិភាគ២

អាស័យដ្ឋានៈមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង:  ០១២ ៩១០ ១៦៦

អ៊ីមែលៈ​ bunreth.voeurng@yahoo.com

 

គណៈឱសថការីភូមិភាគ៣

អាស័យដ្ឋានៈ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពត

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១៧ ៦៨៨ ៨៤៧ / ០១២ ៩០៥ ៦០៩

អ៊ីមែលៈ​​ bunyaung@yahoo.com

 

គណៈឱសថការីភូមិភាគ៤

អាស័យដ្ឋានៈមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង:  ០១២ ៨៦៥ ៦១៥

អ៊ីមែលៈ​ lengsoeutek@yahoo.com / makaradoum@yahoo.com

 

គណៈឱសថការីភូមិភាគ៥

អាស័យដ្ឋានៈមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង:  ០១២ ៧៨៧ ១៧០​​​ / ០១៧ ​៣៦៣ ៧០២

អ៊ីមែលៈ ​sena_chheang@yahoo.fr / pdokompongthom@rach.org.kh


គណៈឱសថការីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (បន្ទាយមានជ័យ, ឧត្តរមានជ័យ)
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង:: ០១២ ៨៣២ ០២៣
អ៊ីមែលៈ pikunbunnara@yahoo.com


គណៈឱសថការីខេត្តបាត់ដំបង (បាត់ដំបង, ប៉ៃលិន , ពោធិ៍សាត់)
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង:: ០១២ ៧៧៧ ៦៥៦
អ៊ីមែលៈ pdobattambang@racha.org.kh

គណៈឱសថការីខេត្តកំពង់ចាម (កំពង់ចាម, ត្បូងឃ្មុំ)
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០៨៩ ២៤៩ ៩៩៩
អ៊ីមែលៈ pdany68@gmail.com

គណៈឱសថការីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពងឆ្នាំង
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១២ ៧១០ ១០៧ / ០១២ ៤៩៩ ៣១៤
អ៊ីមែលៈ luysona@gmail.com

គណៈឱសថការីខេត្តកំពង់ស្ពឺ
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១៦ ៩៨៦ ៦០៩
អ៊ីមែលៈ sunnavykeo@yahoo.com

គណៈឱសថការីខេត្តកំពង់ធំ
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១៧ ៣៦៣ ៧០២
អ៊ីមែលៈ pdokampongthom@racha.org.kh

គណៈឱសថការីខេត្តកំពត (កំពត, កែប)
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពត (កំពត, កែប)
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១២ ៤១៤ ១១២ / ០១៧ ៦៨៨ ៨៤៧
អ៊ីមែលៈ pdokampot@racha.org.kh / bunyaung@yahoo.com


គណៈឱសថការីខេត្តកណ្ដាល
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកណ្តាល
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០៧៧ ៨៧៧ ៧៨៧ / ០៧៧ ២៨៥ ២៨៥
អ៊ីមែលៈ pdokandal@racha.org.kh

គណៈឱសថការីខេត្តក្រចេះ
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះ
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១២ ៩៣២ ៣៩៥
អ៊ីមែលៈ pdokratie@racha.org.kh


គណៈឱសថការីរាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១២ ៨៣៦ ១៦៣
អ៊ីមែលៈ maodareth@yahoo.com


គណៈឱសថការីខេត្តព្រះសីហនុ
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១២ ៨៣៣ ៤៣៥ / ០១៦ ៣៩០ ៣៣១
អ៊ីមែលៈ nongseng@yahoo.com

គណៈឱសថការីខេត្តព្រៃវែង ​(ព្រៃវែង,ស្វាយរៀង)
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែង
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១២ ៩៦៨ ៤៣២
អ៊ីមែលៈ pholpunloeu@gmail.com


គណៈឱសថការីរខេត្តតរនៈគិរី (តរនៈគិរី , មណ្ឌលគីរី, ស្ទឹងត្រែង, ព្រះវិហារ)
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរតនៈគីរី
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១២ ៩៦៥ ៩៧១
អ៊ីមែលៈ ly_channarith@yahoo.com

គណៈឱសថការីខេត្តសៀមរាប

អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០៩៥ ៩៥៩ ៥៣៥
អ៊ីមែលៈ ly_vannak@gmail.com
 
គណៈឱសថការីខេត្តតាកែវ
អាស័យដ្ឋានៈ ​​​ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវ
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១៦ ៨៥៧ ៥៤៥ / ០១៦ ៩១១ ០៧០
អ៊ីមែលៈ ph.vann@camintel.com