សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-05-16 01:50:22
មើល 1217

សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឱសថ និងផលិតផលដែលមានគុណភាពក្នុងការបង្ការ ឬព្យាបាលជំងឺ ។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

File To Download

ប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល លេខ ៣៥៣