ការកែសម្រួលប្រការមួយចំនួនរបស់បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការផតល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តន៍ល្អក្នុងភោជនីយ៍ដ្ឋាន


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-09-24 15:39:29
មើល 1637

ការកែសម្រួលប្រការមួយចំនួនរបស់បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការផតល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តន៍ល្អក្នុងភោជនីយ៍ដ្ឋាន ។សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

File To Download

ការអនុវត្តន៍ល្អ

ការអនុវត្តន៍ល្អ

ការអនុវត្តន៍ល្អ

ការអនុវត្តន៍ល្អ

ការអនុវត្តន៍ល្អ

ការអនុវត្តន៍ល្អ