សេចក្តីប្រកាស


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2015-10-26 03:19:16
មើល 893

ការហាមប្រើប្រាស់ឱសថដែលមានផ្ទុកសារធាតុ Codeine ចំពោះកុមារក្រោមអាយុ១២ឆ្នាំ ក្នុងការព្យាបាលជំងីក្អក ផ្តាសាយ និងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សវ័យជំទង់ចាប់ពីអាយុ១២ឆ្នាំ ដល់១៨ឆ្នាំ ដែលមានបញ្ហាការដកដង្ហើម។​ សំរាប់ពត័មានបន្ថែម សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម...

File To Download

ការហាមប្រើប្រាស់កូដេអ៊ីន