ការកែសម្រួលប្រការមួយចំនួនរបស់បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការផតល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តន៍ល្អក្នុងភោជនីយ៍ដ្ឋាន ។


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-09-29 09:18:05
មើល 1699

ការកែសម្រួលប្រការមួយចំនួនរបស់បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការផតល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តន៍ល្អក្នុងភោជនីយ៍ដ្ឋាន ។សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

File To Download

ការសម្រួលប្រការ

ការសម្រួលប្រការ

ការសម្រួលប្រការ

ការសម្រួលប្រការ

ការសម្រួលប្រការ

ការសម្រួលប្រការ