សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រើប្រាស់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកាថ្មី


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2019-08-12 15:36:47
មើល 1145

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រើប្រាស់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកាថ្មី។សូមឱសថការីដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈឱសថសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រើប្រាស់ពាក្យស្នើសុំថ្មីនេះដើម្បីសុំចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកគណៈឱសថការីកម្ពុជា។

File To Download

ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកាថ្មី