សេចក្តីជូនដំណឹង


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-03-17 07:10:36
មើល 787

បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌស្តីពីការផ្ទេរសមាជិកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តចូលរាជធានីភ្នំពេញ ឬពីសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តទៅសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តផ្សេងទៀត ។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម...

File To Download

បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌស្តីពីការផ្ទេរសមាជិកភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីកម្ពុជា