សេចក្តីប្រកាស


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2015-11-11 04:49:26
មើល 772

ស្តីពីការលុបលេខបញ្ចិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនប្រាំ(៥)​មុខចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម។

File To Download

លុបលេខបញ្ចិកា និងប្រមូលឱសថប្រាំមុខ