ការលុបលេខទិដ្ឋាការ បញ្ជិកាឱសថដែលមានសារធាតុសកម្ម Metamizole Sodium (Dipyrone, Noramidopyrine, Methansulfonate)


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-07-07 15:26:49
មើល 1511

ការលុបលេខទិដ្ឋាការ បញ្ជិកាឱសថដែលមានសារធាតុសកម្ម Metamizole Sodium (Dipyrone, Noramidopyrine, Methansulfonate) ។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

File To Download

ការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ  Metamizole Sodium