សេចក្តីជូនដំណឹង


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-02-15 07:12:33
មើល 980

គណៈឱសថការីកម្ពុជាជម្រាបជូនលោក លោកស្រីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីរាជធានី/ខេត្តឲ្យជួយជុំរុញឱសថការីទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការងាររាជការនៅតាមរាជធានី/ខេត្ត ហើយទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេស ឬប្រកបវិជ្ជាជិវៈឱសថសាស្រ្ត និងអមវេជ្ជសាស្រ្តនៅខេត្តផ្សេង ឲ្យធ្ចើការផ្ទេរសមាជិកភាពទៅខេត្តដែលខ្លួនកំពុងបំរើការងារវិញ ។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម...

File To Download

សេចក្តីជូនដំណឹង ០១២/១៦ ​កឱជ