លិខិតគាំទ្រលិខិតចំហរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះផ្សាយថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-08-12 11:31:26
មើល 1564

គណៈឱសថការីកម្ពុជាសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង នឹងទទួលស្គាល់ នូវសមិទ្ធិផលនានានៃវិស័យសុខាភិបាលដែលបានចុះផ្សាយក្នុងលិខិតចំហរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ។

File To Download

លិខិតគាំទ្រលិខិតចំហរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះផ្សាយថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦