ការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនដប់បួនមុខ ចេញពីឱសថស្ថាន និងឱសថស្ថានរងនានា


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-05-30 10:09:24
មើល 1128

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសូងសុខាភិបាល ស្តីពី ការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនដប់បួនមុខ ចេញពីឱសថស្ថាន និងឱសថស្ថានរងនានា ។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

File To Download

ការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនដប់បួនមុខ ចេញពីឱសថស្ថាន និងឱសថស្ថានរងនានា