លិខិតព្រមាន


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2015-12-25 01:01:37
មើល 3056

លិខិតព្រមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដល់ ឱសថការីទទួលខុសត្រូវបច្ចេកទេស និងម្ចាស់ឱសថស្ថាន សូ ធិនណា នូវការលក់ឱសថឈ្មោះ MAZETA Slim ដែលគ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល និងគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់។​ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម...

File To Download

លិខិតព្រមាន