សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ ២៥២


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-05-16 02:13:50
មើល 1128

ប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល លេខ២៥២ ស្តីពីបែបបទក្នុងការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រឱសថ និងវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដាក់លក់ឱសថ ឱសថបុរាណ ឱសថបំប៉នសុខភាព ឬផលិតផលបំប៉នសុខភាព ផលិតផលជំនួយសុខភាព ប្រតិការ ឩបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសម្អាង  ។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

File To Download

ប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល លេខ ២៥២