ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីភូមិភាគ១ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និង​រាជធានីភ្នំពេញ


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2014-05-30 01:00:00
មើល 821

ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីភូមិភាគ១ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី ៣០​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ដោយមាន ឯកឧត្តម ជូ យុិនស៊ីម រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួង សុខាភិបាលជាគណៈអធិបតី និងមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការី ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និង​រាជធានីភ្នំពេញ ព្រមទាំងសមាជិកសមាជិការ នៃគណៈឱសថការីនៃខេត្តទាំង៣ និងរាជធានីភ្នំពេញ។

File To Download