ប្រកាស


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-05-16 14:27:25
មើល 808

សុំណើរមានវិធានការបញ្ឃប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថបុរាណសញ្ញារាជសីហ៍តាមទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ រាជធានីភ្មណពេញ ។សុំណើចាត់វិធានការបញ្ឃប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ CTN នូវ​ឱសថបុរាណសញ្ញាពោធិ៍ប្រឹក របស់លោកគ្រូ បាវ សុបុត្រ ។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

File To Download