ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីភូមិភាគ៣ និងក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តកំពត


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2014-12-19 01:00:00
មើល 691

ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីភូមិភាគ៣ និងក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តកំពត បានប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ដោយមាន ឱសថបណ្ឌិត ហេង ប៊ុនគៀត ជាគណៈអធិបតី និងមានការចូលរួមពីសំណាក់សមាជិកសមាជិការ ។

File To Download