សំណើមានវិធានការចំពោះអគ្គនាយកទូរទស្សន៍័ និងវិទ្យុទាំងអស់ដែលផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនិឹងវិស័យសុខាភិបាល ។


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-08-14 10:53:41
មើល 702

សំណើមានវិធានការចំពោះអគ្គនាយកទូរទស្សន៍័ និងវិទ្យុទាំងអស់ដែលផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនិឹងវិស័យសុខាភិបាល ។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

File To Download