សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជម្រាបជូនដំណឹងដល់ លោក លោកស្រី នាយកគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនបី (៣) មុខ ចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-11-03 14:36:40
មើល 1170

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជម្រាបជូនដំណឹងដល់ លោក លោកស្រី នាយកគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនបី (៣) មុខ ចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា ។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

File To Download

ការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ ៣មុខ