ប្រកាស


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-05-02 15:16:46
មើល 818

សំណើចាត់វិធានការបញ្ឃប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ CTN នូវ​ឱសថបុរាណសញ្ញាពោធិ៍ប្រឹក របស់លោកគ្រូ បាវ សុបុត្រ ។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

File To Download