ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការី ខេត្តរតនគីរី


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2015-02-16 01:00:00
មើល 989

ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការី ខេត្តរតនគីរី បានប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយមាន ឱសថបណ្ឌិត ហេង ប៊ុនគៀត ជាគណៈអធិបតី និងមានការចូលរួមពីសំណាក់សមាជិកសមាជិការ ។

File To Download