លិខិតព្រមាន


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2015-09-21 00:51:10
មើល 2417

លិខិតព្រមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដល់ ឱសថការីទទួលខុសត្រូវបច្ចេកទេស និងម្ចាស់ឱសថស្ថានផ្សារតាប៉ាង នូវការលក់ឱសថឈ្មោះ MAZETA Slim  ដែលគ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល និងគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់។​ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម...

File To Download

លិខិតព្រមាន