ប្រកាស


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-05-02 15:00:58
មើល 782

សំណើមានវិធានការបញ្ឃប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជណិជ្ចកម្មតាមវិទ្យុ កំលាំងមនុស្សធម៏ FM 95.5 MHz របស់ឱសថបុរាណរូបប្រាសាទវិមានផុសរបស់លោកគ្រូ គង់ វី ។ រាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម..

File To Download

ប្រកាស303