ប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការដាក់លក់ផលិតផលចំណីអាហារ និងការផ្តល់បនបត្របញ្ជាក់អនាម័យផលិតផលចំណីអាហារ


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-08-04 09:32:36
មើល 896

ប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការដាក់លក់ផលិតផលចំណីអាហារ និងការផ្តល់បនបត្របញ្ជាក់អនាម័យផលិតផលចំណីអាហារ ។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម....

File To Download

ប្រកាស 649