បញ្ជីឈ្មោះប្រធាន បុគ្គលិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការី និងការិយាល័យឱសថរាជធានី/ ខេត្ត


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-06-08 11:24:07
មើល 942

បើលោក លោកស្រី កញ្ញាឱសថការីទាំងអស់មានបំណងចង់ទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេស (ឈរឈ្មោះ) នៅតាមបណ្តាលខេត្តនានា សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះខាងក្រោម ។ សូមអរគុណ...

File To Download