សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2015-09-15 06:27:18
មើល 1347

ការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ ​ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់លើចង្វាក់បេះដូង ដែលបង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់ឱសថដែលផ្ទុកសារធាតុ Hydroxyzine។​​ សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមៈ

File To Download

Hydroxyzine PDF