សេចក្តីជូនដំណឹង


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2015-07-20 00:43:52
មើល 1373

ក្រសួងសុខាភិបាលជម្រាបជូនដល់ លោក លោកស្រីនាយកគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថទាំងអស់ក្នុងរាជធានី ខេត្ត ឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព....។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម...

File To Download

សេចក្តីជូនដំណឹង