ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការី ខេត្តតាកែវ


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2015-01-23 01:00:09
មើល 1

ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការី ខេត្តតាកែវ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៥ នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវ

File To Download