គោលការណ៍អនុវត្តន៍ក្នុងការផ្ដល់ឱសថឲ្យអ្នកជំងឺ

គោលការណ៍អនុវត្តន៍ក្នុងការផ្ដល់ឱសថឲ្យអ្នកជំងឺ

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2019-05-27 23:19:53
មើល 590

គោលការណ៍អនុវត្តល្អក្នុងការទុកដាក់ឱសថ និងផលិតផលសុខាភិបាល

គោលការណ៍អនុវត្តល្អក្នុងការទុកដាក់ឱសថ និងផលិតផលសុខាភិបាល

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2018-12-21 07:56:11
មើល 972

កម្រងច្បាប់វិស័យសុខាភិបាល

នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម-ក្រសួងសុខាភិបាល និង គម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធធនធានមនុស្សវិស័យសុខាភិបាល បានចងក្រងកម្រងច្បាប់វិស័យសុខាភិបាល ភាគ១ លើកទី១ នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2012-12-31 16:00:00
មើល 3028