កម្រងច្បាប់វិស័យសុខាភិបាល

នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម-ក្រសួងសុខាភិបាល និង គម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធធនធានមនុស្សវិស័យសុខាភិបាល បានចងក្រងកម្រងច្បាប់វិស័យសុខាភិបាល ភាគ១ លើកទី១ នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2012-12-31 16:00:00
មើល 3029