ការអនុវត្តន៍ល្អក្នុងឱសថស្ថាន


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2015-01-22 00:00:50
មើល 5560

ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តន៍ល្អក្នុងឱសថស្ថាន បានប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី ២២ និង ទី ២៣​ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

File To Download